nasza historia zmienia się za każdym razem, gdy ją opowiadamy. Fakty są jedynie szkieletem, na który nawlekamy własne wersje zdarzeń. Magdalena Grzebałkowska, „Wojenka. O dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia”

Zapraszamy do udziału w konkursie Opowiedz Wielkopolską Historię. Do wyboru dwie formy artystyczne: literatura i film.

Celem konkursu jest zainspirowanie do tworzenia  własnych opowieści, literackich lub filmowych lub własnej interpretacji poznanej historii oraz pokazanie różnorodności postrzegania rzeczywistości regionu Wielkopolski.

Do udziału w konkursie zapraszamy także mieszkańców              z Ukrainy

Podzielcie się myślami, wzruszającymi wspomnieniami oraz ciekawymi historiami z życia wziętymi.  Własnymi lub pozyskanymi w środowisku, opowiedzianymi  przez ich bohaterów. W kontekście osobistych przeżyć, odkrywania okolicy, pamiątek rodzinnych lub osób z bliskiego otoczenia. Mogą też one być, na przykład o miejscach znanych mieszkańcom lub dziś zapomnianych, historie obiektów, zdarzenia z przeszłości, teraźniejszości. Mile też widziane będą próby kreowania przyszłości w oparciu o przeszłość i teraźniejszość  czy też spójne opowiadanie składające się z kalejdoskopu różnorodnych historii.

Opowiedz Wielkopolską Historię – konkurs literacki i filmowy

  • W konkursie literackim lub filmowym udział może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
  • Do konkursu należy zgłosić, samodzielny i nigdzie niepublikowany:

– zredagowany tekst. Forma literacka (reportaż, esej, felieton, opowiadanie etc.) jest dowolna. Autor/autorzy tekstu może/mogą używać przypisów pod tekstem według własnego uznania. Praca powinna liczyć nie więcej niż 2 kartki A4 lub 1000 znaków; można dołączyć zdjęcia Praca może mieć formę elektroniczną lub papierową (wydruk komputerowy, maszynopis, rękopis) i powinna mieć stronę tytułową zawierającą informacje: tytuł,  imię i nazwisko autora / autorów

lub

– wykonany film za pomocą urządzenia posiadającego funkcję nagrywania wideo. Może to być dokument, fabuła, lub animacja. Opowieść filmowa może trwać maksimum 7 minut. Film powinien zawierać stronę tytułową oraz napisy końcowe, zawierające informacje o twórcy/twórcach filmu  i prawach autorskich do wykorzystanych utworów

  • Prace konkursowe, z dopiskiem konkurs Opowiedz Swoją Wielkopolską Historię, można przesyłać do 22 grudnia 2022 r. pocztą tradycyjną:  Księgarnia Locum, 62-100 Wągrowiec, Rynek 23 lub Dom Księgarski, 64-920 Piła ul 14 Lutego 2 lub  emailem na adres:  agencja.info@promocja-ksiazek.pl – podając imię i nazwisko autora/autorów pracy, adres, wiek, (dane rodziców/opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich), telefon, email Filmy  powinny być na nośnikach pamięci zewnętrznych, np.: płycie DVD/pendrive /karcie SD -lub udostępnione do pobrania przez organizatorów.
  • Twórcy najciekawszych prac otrzymają interesujące książki.

Prawa autorskie nadesłanych prac przechodzą na organizatora. Przesyłając pracę autor/autorka wyraża zgodę na wykorzystywanie, przetwarzanie oraz przechowywanie swoich danych osobowych w ramach Konkursu – Opowiedz Wielkopolską Historię przez organizatorów, tj. Agencja Promocji Książek i Czytelnictwa, księgarnie: Locum w Wągrowcu i Dom Księgarski w Pile. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia i nazwiska oraz nadesłanych tekstów   na stronie internetowej i w mediach  społecznościowych organizatorów.

Wydarzenie w ramach działań Jelenie Czytają. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

 

***

… наша історія змінюється щоразу, коли ми її розповідаємо. Факти – це лише скелет, на який ми нанизуємо власні версії подій. Магдалена Гжебалковська, „Воєнка. Про дітей, які виросли без попередження”.

Запрошуємо Вас взяти участь у конкурсі Opowiedz Wielkopolska Historię. Є два види мистецтва на вибір: література та кіно. Мета конкурсу – надихнути вас на створення власних історій, літературних чи кінематографічних, або власної інтерпретації історії, з якою ви познайомилися, а також показати різноманітність сприйняття реальності Великопольського регіону.

Діліться своїми думками, зворушливими спогадами та цікавими життєвими історіями.  Власні або отримані в громаді, розказані їхніми героями. У контексті особистого досвіду, відкриття місцевості, сімейних пам’яток або близьких людей. Це також можуть бути, наприклад, розповіді про місця, відомі місцевим жителям або забуті сьогодні, історії про предмети, події з минулого, сьогодення. Спроби створити майбутнє на основі минулого і сьогодення або цілісну історію, що складається з калейдоскопу різноманітних історій, також будуть вітатися.

Розкажи історію Великопольщі – літературний та кіноконкурс

  • Взяти участь у літературному чи кіноконкурсі може кожен охочий. Неповнолітні повинні мати згоду одного з батьків або законного представника.
  • На конкурс подається самостійний, неопублікований текст:

– відредагований текст. Літературна форма (репортаж, нарис, колонка, оповідання тощо) – вільна. Автор(и) тексту можуть використовувати виноски під текстом на власний розсуд. Обсяг роботи не повинен перевищувати 2 аркушів формату А4 або 1 000 знаків, можуть додаватися фотографії Робота може бути в електронному або паперовому вигляді (комп’ютерна роздруківка, машинопис, рукопис) і повинна мати титульний аркуш, що містить таку інформацію: назва роботи, прізвище автора (авторів)

або

– фільм, зроблений за допомогою пристрою з функцією відеозапису. Це може бути документальний, художній або анімаційний фільм. Сюжет фільму може тривати максимум 7 хвилин. Фільм повинен містити титульну сторінку та кінцеві титри, включаючи інформацію про режисера (режисерів) та авторські права на використані твори.

  • Конкурсні роботи з поміткою „Розкажи свою Великопольську історію” можна надсилати до 22 грудня 2022 року поштою на адресу  Ksiegarnia Locum , 62-100 Wągrowiec, Rynek 23 або Dom Księgarski, 64-920 Piła ul 14 Lutego 2 або електронною поштою на адресу: agencja.info@promocja-ksiazek.pl – із зазначенням імені автора (авторів) твору, адреси, віку (дані батьків/опікуна у випадку неповнолітніх), телефону, електронної пошти. Фільми повинні бути на зовнішніх носіях інформації, наприклад, DVD-дисках/флеш-накопичувачах/SD-картах – або надані для завантаження організаторами.
  • Автори найцікавіших робіт отримають цікаві книги.

Авторські права на надіслані роботи передаються організатору. Подаючи заявку, автор дає згоду на використання, обробку та зберігання своїх персональних даних в рамках конкурсу „Розкажи історію Великопольщі” організаторами – Агентством промоції книг та інформації, а також книжковими магазинами: Locum у Вонґровці та Dom Księgarski у Пілі. Переможці конкурсу дають згоду на публікацію свого імені та надісланих текстів на сайті організаторів та у соціальних мережах.

 Захід у рамках діяльності організації Jelenie Czytają.  Дотується за рахунок коштів Міністерства культури і національної спадщини з Фонду сприяння розвитку культури.